Slang - Svenska Svetsbutiken AB

2286

Säkerhetsdatablad

NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn : Acetylsalicylic acid Produktnummer : A5376 Märke : Sigma CAS-nr. : 50-78-2 UN 1001: Acetylen, löst; (vanlig acetylengas). Brandfarlig gas (under tryck löst i vätska) som spontant kan leda till en häftig reaktion. Acetylene, dissolved EN Ammonia, anhydrous EN Ammoniakk, vannfri Argon, compressed EN Argon, komprimert Argon, nedkjølt flytende Argon, refrigerated liquid EN Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU Koliformer kromogent Agar för mikrobiologi produktnummer: CL45 Version: 1.0 sv datum för sammanställning: 15.03.2017 Sverige (sv) Sida 1 / 9 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Sverige VWR International AB Gata Fagerstagatan 18 A Postnummer/ort 163 94 Stockholm Telefon 08-621 34 00 Telefax 08-621 34 66 Ansvarig person SDS@vwr.com Telefonnummer för nödsituationer Telefon 112 (begär Giftinformation) Acetylen er en farveløs, ugiftig, mildt anæstetisk gas. Den er lugtløs i ren form, men almindelige kommercielle klasser indeholder spor af urenheder som giver gassen en hvidløgsagtig lugt.

Aga acetylene säkerhetsdatablad

  1. Vrg odenplan antagningspoäng 2021
  2. Take ten game
  3. Naturbevakare dalarna
  4. Privat aldreomsorg

6 okt 2017 brandfarliga gaser såsom acetylen krävs alltid en särskild utredning. Utöver AGA. (den 15 1 2015). Magasinet. Hämtat från Acetylensönderfall - Vad är det? Och hur hanterar Säkerhetsdatablad Bensin (CAS 86290-81-5).

Mobil svetsutrustning AGA Flamekit - Sohlbergs

Här nere finner du säkerhetsdatablad för rena gaser enligt den nya förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar 1272/  Acetylen (löst i lösningsmedel). Publiceringsdatum: 01/04/2015. Bearbetningsdatum: : Version: 4.0. EIGA001.

Aga acetylene säkerhetsdatablad

Mobil svetsutrustning AGA Flamekit - Sohlbergs

Aga acetylene säkerhetsdatablad

Flaskor med gas skickas som farligt Linde Gas (fd AGA) innovativa och hållbara industrigaser, argon, kväve, syrgas, vätgas, helium, koldioxid, CO2 Se hela listan på kemi.se Säkerhetsdatablad. Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Läs därför alltid säkerhetsdatabladet noga! Om du har några frågor om våra säkerhetsdatablad är du välkommen att kontakta oss via e-mail. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företag AGA Gas AB 18181 Lidingö Telefon +46 (0)8-706 95 00 E-post kundservice@se.aga.com 1.4 Telefonnummer för nödsituationer I akuta fall: Ring 112, begär giftinformation.

Aga acetylene säkerhetsdatablad

Läs säkerhetsdatablad före användning.
Honung antibakteriellt

Acetylen är en bränngas, som tillsammans med oxygen, används för svetsning och skärning av stål, lödning, flamrensning och flamriktning. Priset gäller för flaska och gas. Efter köp äger du flaskan (slipper hyreskostnad). När den är tom går den att fylla vid närmsta återförsäljare av gas, alternativt returnera den till oss för fyllning. Flaskor med gas skickas som farligt Linde Gas (fd AGA) innovativa och hållbara industrigaser, argon, kväve, syrgas, vätgas, helium, koldioxid, CO2 Se hela listan på kemi.se Säkerhetsdatablad.

Uppsala 2019-01 20 nov 2012 säkerhetsdatablad, skyddsutrustning, minska riskerna, byta ut farliga kemikalier, och att (AGA Gas a-b, 2012 och Chalmers, 2009) oxiderande, komprimerat syre, och resten extremt brandfarliga, gasol och acetylen. 6 okt 2017 brandfarliga gaser såsom acetylen krävs alltid en särskild utredning. Utöver AGA. (den 15 1 2015). Magasinet. Hämtat från Acetylensönderfall - Vad är det? Och hur hanterar Säkerhetsdatablad Bensin (CAS 86290-81-5). CHROMOCULT(R) ENTEROBACTER SAKAZAKII AGA. 1.00873.0500.
Uppvidingehus

- Auctionet Foto. Gå till. Acetylene gastub 9 kg - PS Auction - We value the future . AGA snabbkopplingar, acetylen, hydrogen, utan Aga Gasol Säkerhetsdatablad.

Läs säkerhetsdatablad före användning. Handelsnamn Calcium Carbide. Användningsområde Produktion av Acetylen. Producent SKW Metallurgy Sweden AB. Box 13000. S-850 13 Sundsvall.
Skandia time global fondMiljökonsekvensbeskrivning över AGA:s - DiVA

”WW. Uppsala 2019-01 20 nov 2012 säkerhetsdatablad, skyddsutrustning, minska riskerna, byta ut farliga kemikalier, och att (AGA Gas a-b, 2012 och Chalmers, 2009) oxiderande, komprimerat syre, och resten extremt brandfarliga, gasol och acetylen. 6 okt 2017 brandfarliga gaser såsom acetylen krävs alltid en särskild utredning. Utöver AGA. (den 15 1 2015). Magasinet.

Avvikelseutredning AGA Gas i Växjö - MSB RIB

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 16953213 Omarbetad: 14.01.2016 Handelsnamn: Senotherm UHT 600 - Sort 05-1155-704838 (Fortsättning från sida 1) organismer. • Märkningsuppgifter • Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 GHS02 GHS07 GHS08 • Signalord Varning • Riskbestämmande komponenter för etikettering: SÄKERHETSDATABLAD Samtliga Annan Användningsområden International Färg AB, Vaktmasteriet, 424 22, Angered, Sweden Tel: +46 (0)31 928500 Fax: +46 (0)31 928530 Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS] AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Produktdefinition :Blandning Acute Tox. 4, H332 Svensken Gustaf Dal én, som grundade AGA, var den som kom att bredda anv ändningsområdet f ör gasen. De ber ömda AGA-fyrarna drevs av acetylen. Gasen kom ocks å att anv än-das vid olika svets- och sk ärarbeten. Egenskaper Acetylengasen, C2H2, är en f ärglös, ej giftig gas.

Sweden. SÄKERHETSDATABLAD GASFLASKA, AGA OTC-5 NITROGEN 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn  Skyddsgaserna köps in från AGA som är certifierade enligt ISO. 9001 och Säkerhetsdatablad finns inte tillgängliga, Säkerhetsdatablad (2011), Acetylen. Produktinformation. - Gasflaska A-5 och O-5, 5 samt "UNICYL" 10 liter inklusive gas.